Tap Holders

Softsynchro #0

KSN0 Softsynchro holder

  • HSK / VDI / CAPTO connections
  • Accommodates #2 to #10 / M2 to M8 tap thread sizes
  • 1" Softsynchro shank size

Softsynchro #0
Part Number Description
F3150C03.1 KSN0 Softsynchro- HSK-A 50
F3150C04.1 KSN0 Softsynchro- HSK-A 63
F3150C05.1 KSN0 Softsynchro- HSK-A 80
F3150C06.1 KSN0 Softsynchro- HSK-A 100
F3150G24.1.44 KSN0 Softsynchro- VDI 16
F3150G25.1.44 KSN0 Softsynchro- VDI 20
F3150G26.1.44 KSN0 Softsynchro- VDI 25
F3150T06.1 KSN0 Softsynchro- CAPTO C6