Tap Holders

Softsynchro #1

KSN1 Softsynchro holder

  • HSK /VDI / Weldon / CAPTO / PowRgrip interface connections
  • Accommodates #8 to 1/2" or M4 to M12
  • 1" Softsynchro shank

Softsynchro #1
Part Number Description
F3221C03.1 Softsynchro 1/PGR - HSK-A 50 PowRgrip 15
F3221C04.1 Softsynchro 1/PGR - HSK-A 63 PowRgrip 15
F3221C05.1 Softsynchro 1/PGR - HSK-A80 PowRgrip 15
F3221C06.1 Softsynchro 1/PGR - HSK-A100 PowRgrip 15
F3221G26.1.44 Softsynchro 1/PGR - VDI D25 PowRgrip 15
F3491C03.1 Softsynchro 1 - MQL HSK-A50/9-10MM 1CH
F3491C03.1.68 Softsynchro 1 - MQL HSK-A50/6-8MM 1CH
F3491C04.1 Softsynchro 1 - MQL HSK-A63/9-10MM 1CH
F3491C04.1.68 Softsynchro 1 - MQL HSK-A63/6-8MM 1CH
F3491C04.1526 Softsynchro 1 - MQL HSK-C63/6-8MM 1CH
F3491C06.1 Softsynchro 1 - MQL HSK-A100/9-10MM 1CH
F3491C06.1.68 Softsynchro 1 - MQL HSK-A100/6-8MM 1CH
F3511C03.1 Softsynchro 1 - MQL HSK-A50/6-8MM 2CH
F3511C04.1 Softsynchro 1 - MQL HSK-A63/6-8MM 2CH
F3511C06.1 Softsynchro 1 - MQL HSK-A100/6-8MM 2CH